1

 2

 3

 4

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

                อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมาชิกประเภท ก และ ข จะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1.       ใบสมัคร

2.       สำเนาบัตรประชาชน

3.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.       ใบรับรองแพทย์

5.       เงินค่าสมัคร (ค่าธรรมเนียมตามแต่ละประเภท)

*หมายเหตุ การสมัครสมาชิกประเภท ก ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรเจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

            1. สมาชิกประเภท ก  ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี , นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี บุคลากร สามีภรรยาหรือบุตรของบุคลการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เก็บค่าสมาชิกปีการศึกษาละ 100 บาท ค่าทำบัตร 20 บาท

                2. สมาชิกประเภท ข ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เก็บค่าสมัครสมาชิกรายปีๆ ละ 500 บาท ค่าทำบัตร 20 บาท

 

* หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย ต้องชำระค่าบัตรใหม่คนละ 50 บาท 

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ค่าธรรมเนียม

/ปี

ค่าทำบัตร

/ออกรหัส

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ

 วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

100

20

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

500

20

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

อัตราค่าบริการ

 

 

อัตราค่าเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าบริการ (บาท/ครั้ง)

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ

 วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

20

40

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

40

80

 

 

 

อัตราค่าเข้าใช้บริการศูนย์บริหารร่างกาย   (ห้องฟิตเนส)

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าบริการ (บาท/ครั้ง)

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ

 วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

20

40

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

30

60

 

 

 

อัตราค่าเข้าใช้บริการสนามแบดมินตัน

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าบริการ (บาท/สนาม/ชั่วโมง)

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ

 วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

40

80

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

80

120

 

 

 

อัตราค่าเข้าใช้บริการสนามเทนนิส

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าบริการ

(บาท/สนาม/ชั่วโมง)

ก่อนเวลา 18:00 น.

อัตราค่าบริการ

(บาท/สนาม/ชั่วโมง)

หลังเวลา 18:00 น.

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

40

60

60

90

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

60

90

90

110

 

 

 

อัตราค่าบริการโต๊ะเทเบิลเทนนิส

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าบริการ (บาท/คน)

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

10

20

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

20

40

      

 

 

อัตราค่าเข้าใช้บริการสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย (สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์) / คน

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าบริการ (บาท/ครั้ง)

เป็นสมาชิก

ไม่เป็นสมาชิก

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ

 วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

10

20

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

10

20

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้สถานที่และสนามกีฬา

สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย (สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์)

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5,000

9,500

6,000

1,500

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

ลู่วิ่งยางสังเคราะห์

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2,500

4,500

3,000

1,000

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

(สนามฟุตบอล 2) หน้าหอประชุม

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2,500

4,500

 

600

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

 

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

 

ฟรี

 

 

 

สนามเปตอง

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)/สนาม

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

200

400

280

100

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

อาคารสระว่ายน้ำ

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5,000

8,000

5,000

1,500

 

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

 

สนามกีฬากลางแจ้ง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล สนามเทนนิส(เก่า)

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

500

1,000

800

150

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

สนามเทนนิส (ใหม่)

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

1,200

2,400

1,440

400

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

อาคารยิมเนเซียม

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2,000

4,000

1,600

500

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเซปักตะกร้อ

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

300

600

320

100

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

สนามกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม(ยางพารา)

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

1,000

2,000

1,400

250

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

ห้องกีฬาลีลาศ/ ห้องแอโรบิค/ ห้องศิลปะป้องกันตัว/ห้องกีฬาเทเบิลเทนนิส

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

1,000

1,800

900

300

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

สนามแบดมินตัน 5 สนาม (อาคารสระว่ายน้ำ)

 

หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่

ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)

 

ครึ่งวัน

เต็มวัน

กลางคืน

ส่วนเกินบาท/ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

2,000

3,800

2,000

500

 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 

 

 

หมายเหตุ       

                    1. กรณีทำกิจกรรมเกินช่วงเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าส่วนเกิน คิดเป็นรายชั่วโมง    (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)

                    2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสถานที่ ขั้นต่ำจำนวน 2 คน

              3. บริการของทางสนาม ได้แก่ การเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ประจำสนาม และอุปกรณ์กีฬา

              4. อัตราค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้รวมค่าทำสนาม เครื่องเสียง สกอร์บอร์ด และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (นอกเวลาทำการ)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม Click

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

วันเวลาทำการ

 

     -  สถานที่ออกกำลังกาย ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  

          วันจันทร์ – ศุกร์   เปิดให้บริการเวลา 15.00 – 20.00 น.

          วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 14.00 – 20.00 น.

* หมายเหตุ เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการแจ้งปิด

    

    -  สำนักงานศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

          วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

          วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ

 

 

* หมายเหตุ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นช่วงของการเรียนการสอน

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

การขอใช้ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และอุปกรณ์กีฬา

     - ผู้ขอใช้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการหรืออุปกรณ์กีฬา จะต้องทำการขอใช้ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเวลา 08.30 น. – 15.00 น. หลังจากนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สนาม

     - การยกเลิกการจองจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

     - มารยาทในการใช้สนาม ควรใช้ไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง

     - ขอตัดสิทธิ์ สำหรับผู้จองแล้วไม่มาใช้บริการ/ ไม่แจ้งล่วงหน้า เกิน 3 ครั้งขึ้นไป หมดสิทธิ์ในการจองภายใน 1 เดือน

     - ถ้ามาเกินเวลาที่จองไว้ 15 นาที ทางศูนย์กีฬาฯ จะเปิดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น

 

     -  สำหรับสนามฟุตซอล ช่วงเวลา 15.00 น. – 17.00 น. จะเป็นช่วงของการให้บริการเด็ก มอ.ว.

Contact Us

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper